Vilkår

Dansk Finansservices abonnementsvilkår

Prøv 'DF Danske Aktier' gratis i 3 måneder

Abonnementstyper

Dansk Finansservice udgiver et månedligt nyhedsbrev, der skal betales forud et år af gangen. Abonnementet er et enkeltbrugerabonnement og må ikke videredistribueres. 

Erhvervsbrugere, dvs. investeringsselskaber, rådgivere, banker og fondsmæglere, kan mod merbetaling få leveret nyhedsbrevet til flere e-mailadresser i deres firma. Abonnementsprisen for erhvervsbrugere aftales individuelt og er minimum fem gange listeprisen for et enkeltbrugerabonnement. Ønsker en erhvervsbruger på nogen måde at videredistribuere vores materiale, indgåes aftale separat.

Betaling og dennes rettidighed

Betaling foregår ved almindelig bankoverførsel. Betaling skal ske til Dansk Finansservices konto i 

Ringkjøbing Landbobank A/S: 

Registreringsnummer: 7670 

Kontonummer: 0002733405 

Med angivelse af fulde navn og din adresse. 

For alle betalinger gælder det, at en betaling først anses for værende foretaget, når det overførte beløb står på vores konto. 

Idet nyhedsbrevet udkommer i begyndelsen af hver måned, skal betaling for abonnementet/abonnementerne fremgå af vores bankkonto senest den 25. i måneden før, du ønsker leveringen af nyhedsbrevet påbegyndt. 

Så ønsker du f.eks. at modtage majnummeret, der udkommer i begyndelsen af juni, skal du betale for dit abonnement, således at betalingen når frem til vores konto senest den 25. maj. Nyhedsbrevet sendes ikke, før vi har modtaget din betaling, uanset hvad din bestilling lyder på. Ved for sen betaling modtager du det senest udkomne nummer, medmindre du har oplyst os, at du ønsker at udskyde leveringen og begynde fra og med næste udgivelse.

Levering

Nyhedsbrevet leveres pr. e-mail senest den 3. hver måned året rundt. Normalt leveres nyhedsbrevet 

senest den 2. i måneden. Leveres nyhedsbrevet for sent, forlænges abonnementet tilsvarende. 

Den modtagne e-mail vil have selve nyhedsbrevet vedhæftet i pdf-format. Det er abonnentens eget ansvar at oplyse 

ny/ændret e-mailadresse til Dansk Finansservice. Nyhedsbrevet sendes, jf. ‘Betaling og dennes rettidighed‘, ikke, før vi har modtaget din betaling, uanset hvad din bestilling lyder på. Ved for sen betaling modtager du det senest udkomne nummer, medmindre du har oplyst os, at du ønsker at udskyde leveringen og begynde fra og med næste udgivelse.

Opsigelse

Et abonnement ophører automatisk ved abonnementsperiodens udløb. Du behøver derfor ikke at sende en opsigelse til Dansk Finansservice. Ønsker du at fortsætte dit abonnement, ret da henvendelse, eller overfør blot betaling for fornyelse af dit abonnement, så du undgår huller i leveringen. Dansk Finansservice vil før udløb dog fremsende et tilbud om at fortsætte dit/dine abonnement(er).

Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra abonnementsaftalen uden begrundelse inden for 14 kalenderdage. 

Fortrydelsesfristen udløber 14 kalenderdage efter den dag, hvor første nyhedsbrev er modtaget. 

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Dansk Finansservice jesper@danskfinansservice.dk) din beslutning om at fortryde denne aftale utvetydigt ved brev eller e-mail. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Du kan benytte kontaktformularen her, til at udøve din fortrydelsesret. Sammen med fortrydelsen skal du oplyse dit fornavn og efternavn, navn på din bank, din banks registreringsnummer og dit kontonummer.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i abonnementsaftalen, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 kalenderdage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om beslutningen om at fortryde abonnementsaftalen. Vi tilbagebetaler pengene til den bankkonto, som du har oplyst os. Under alle omstændigheder pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Sammen med fortrydelsen skal du oplyse dit fornavn og efternavn, navn på din bank, bankens registreringsnummer og dit kontonummer.

Ansvarsfraskrivelse, vilkår og generelle forhold for vores abonnementer

Investering i aktier er forbundet med risiko, og materialet på denne hjemmeside og i nyhedsbrevet og udsendte e-mails må ikke opfattes som en opfordring til køb eller salg af aktier eller til at foretage andre økonomiske dispositioner. Dansk Finansservices informationer og vurderinger er alene udtryk for vor aktuelle holdning på tidspunktet 

for offentliggørelsen. Vores holdning kan have ændret sig efterfølgende. Dansk Finansservice garanterer ikke for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. 

Dansk Finansservice tager forbehold for Force Majeure jf. købelovens paragraf 24. Vi har ret til at afbryde leveringen til abonnenter, der overtræder lov om ophavsret, eller på anden vis anvender, omtaler eller distribuerer nyhedsbrevet til skade for os. Vi har ret til at afbryde levering, såfremt et produkt udfases. Udfases et produkt returneres resterende betalt abonnement så hurtigt som muligt. 

Dansk Finansservice har ret til at kontakte mig pr. e-mail, brev og telefonisk med information om Dansk Finansservices produkter. Dette gælder for både prøveabonnenter og betalende abonnenter, indtil abonnenten selv siger fra. Det vil sige også efter at abonnementet er udløbet. 

Jeg har gennemlæst ovenstående og er enig i, at Dansk Finansservice ikke kan drages til ansvar for konsekvenser af dispositioner foretaget på grundlag af informationer og vurderinger i denne tjeneste, på www.danskfinansservice.dk eller i Dansk Finansservices nyhedsbrev og udsendte e-mails. Jeg respekterer Dansk Finansservices ophavsret til materialet og videresælger eller distribuerer ikke materialet eller dele heraf uden forudgående skriftligt samtykke fra Dansk Finansservice. 

Prøv ‘DF Danske Aktier’ gratis i tre måneder. Få porteføljeopdateringer og aktietips, der virker!

Prøv 'DF Danske Aktier' gratis i 3 måneder