Risiko

Tabellen nedenfor viser grundlæggende afkast- og risikodata for porteføljen Dansk Finansservice Danske Aktier. 
Porteføljen blev startet op den 31. marts 2003. Tabellen opdateres månedligt.

Opdateres månedligt

Den uafhængige revisor konkluderer

”Det er vores opfattelse at DF Danske Aktier i al væsentlighed er baseret på dokumenterede oplysninger og i overensstemmelse med beskrivelsen af den anvendte praksis. Det er endvidere vores opfattelse, at resultaterne for årene 2003-2018 i DF Danske Aktier anses for at være i overensstemmelse med det oplyste og de faktiske forhold, herunder et årligt afkast på 18,00 procent, hvor C25-indekset i samme periode er steget 10,65 procent årligt.” 
Download den uafhængige revisors erklæring (pdf).

Forklaringer til tabellen

Afkast

Årligt afkast i procent med renters rente. Portefølje-afkastet er efter kurtage på 0,5 procent.

Risiko

Risiko måles som den årlige standardafvigelse på kursudsving. Måleenheden er procent. Risiko er et mål for hvor meget en portefølje eller et indeks svinger i værdi. Jo større udsving i værdi, des større risiko. Porteføljens risiko er forholdsvis lav, hvilket er det investorer higer efter. Maksimum antal aktier i porteføljen: 20. 
Læs mere om porteføljens sammensætning her:  Porteføljesammensætning
Læs mere om risiko i artiklerne her (under Risici).

Sharpe, også kaldet Sharpe-brøken

Sharpe-brøken (Sharpe Ratio) er et mål for det risikojusterede afkast. Tallet angiver merafkastet i forhold til den risikofrie rente, målt pr. risikoenhed. Hvis Sharpe-brøken for en portefølje er større end Sharpe-brøken for ens benchmark, så er afkastet på porteføljen bedre end markedets (benchmark) afkast i forhold til den risiko, man har taget. En værdi på 1,1 betyder, at afkastet har været på 1,1 procent pr. procent risiko. En værdi på 0,60 betyder, at afkastet har været på 0,60 procent pr. procent risiko. Porteføljens afkast er meget stort i forhold til den tagne risiko. Dette er en styrke. 
Læs mere om Sharpe-brøken i artikler her (under Risici). 

Beta-værdi

En porteføljes eller akties beta-værdi fortæller, om porteføljen eller aktien svinger mere eller mindre end markedet som helhed. Beta-værdien er således et mål for samvariationen mellem afkastet for en portefølje eller aktie og aktiemarkedet. Værdien udtrykker porteføljens eller aktiens følsomhed i forhold til udviklingen i det generelle marked. En beta-værdi større end en (1) eller mindre end en (1), men over nul (0) betyder, at udsvingene i porteføljens værdi er hhv. større end eller mindre end udsvingene i markedet (benchmark). En beta-værdi på f.eks. 0,70 betyder, at porteføljen falder 0,70 procent, når markedet falder en (1) procent. Markedets beta-værdi er pr. definition = 1,00. Porteføljen svinger mindre i værdi end markedet, hvilket er et stærkt tegn. 
Læs mere om beta-værdi i artiklerne her (under Risici).

Benchmark, afkast og risiko

Dansk Finansservice benytter C25-indekset som benchmark. Den opmærksomme læser vil vide, at C25-indekset blev introduceret den 19. december 2016, og at man før da benyttede C20 Cap-indekset som benchmark. C20 Cap-indekset blev introduceret i efteråret 2011. Hvad så med tiden før? 
For at få en samlet historik for benchmarket, der rækker tilbage til 2003, har vi gjort følgende: I perioden fra den 31. marts 2003, da porteføljen blev grundlagt, til den 31. december 2011 er afkastet for C20-indekset anvendt. Fra den 31. december 2011 til den 31. december 2016 er afkastet for C20 Cap-indekset anvendt. Fra den 31. december 2016 er afkastet for C25-indekset anvendt. Bemærk, at forandringer i benchmark ingen indflydelse har på en porteføljes afkast. Afkastet på C20-indekset fra den 31. marts 2003 til den 31. december 2016 har været 11,97 procent om året. Benytter man ovenstående kombination af C20- og C20 Cap-indekset har benchmark-afkastet været 12,46 procent årligt. 
Risiko, Sharpe og beta-værdi for benchmarket er beregnet ud fra C20-indekset frem til og med 2016. Derefter indgår data for C25-indekset.