Dansk Finansservice
 

Fuld historik om porteføljens sammensætning siden 2003

Porteføljen Dansk Finansservice Danske Aktier

Opstart og status

Mandag den 31. marts 2003 investeredes 1.000.000 kr. i modelporteføljen DF Danske Aktier. Der investerede til dagens lukkekurser. Dette svarer til, at porteføljen blev opstartet den 1. april 2003 før fondsbørsen åbnede. Porteføljen opdateres og opgøres den sidste handelsdag i hver måned.

Afkastmål og benchmark

Afkastmålet for Dansk Finansservice Danske Aktier er at slå aktiemarkedet/benchmark, der fra 2003 til 2011 var C20-indekset. Fra 2012 til 2016 var C20 Cap-indekset benchmark. Fra og med 2017 er C25-indekset benchmark. Vi forventer, at det gennemsnitlige årlige afkast, som hidtil, vil være mindst 15 procent om året.
Ved et årligt afkast på 15 procent fordobles formuen hvert femte år.

Køb og salg

For at en aktie kan udvælges til porteføljen i f.eks. april, skal den være i køb ultimo marts, jf. Dansk Finansservices tekniske aktieanalysemodel. En aktie, på hvilken der er et salgssignal ultimo måneden, kan beholdes, hvis fundamental analyse taler for dette. Alle købs- og salgssignaler baserer sig på månedlige slutkurser (lukkekursen på sidste handelsdag).

Kurtage

0,5 procent siden opstarten den 31. marts 2003.

Rentesatsen på kontantbeholdningen

Var fra begyndelsen 7 procent og blev nedsat til 2 procent den 1. august 2010, og igen til 0 procent den 1. januar 2015.

Spredning og investeringsunivers

Fra begyndelsen til den 31. december 2010:
"Porteføljen er OMXC20-aktiv og vil bestå af højst syv børsnoterede danske aktier, hvoraf maksimalt en aktie må vælges uden for OMXC20. En ikke-OMXC20-aktie skal være blandt de 30 mest omsatte aktier for at kunne indgå i porteføljen."

Dette er pr. 1. januar 2011 ændret til:
"Porteføljen vil bestå af højst 15 større børsnoterede danske aktier. Det vil typisk dreje sig om aktier, der ligger blandt de 30 mest omsatte aktier (investeringsuniverset for porteføljen) på Københavns Fondsbørs."
Denne ændring giver bedre mulighed for risikominimering, men betyder, at afkastet ikke nødvendigvis følger C20-indekset så
tæt som før ændringen.

Dette er pr. 1. januar 2017 ændret til:
"Porteføljen vil bestå af højst 20 større børsnoterede danske aktier. Det vil typisk dreje sig om aktier, der ligger blandt de 40 mest omsatte aktier (investeringsuniverset for porteføljen) på Københavns Fondsbørs. Porteføljens benchmark er C25-indekset."
Denne ændring giver bedre mulighed for risikominimering, men betyder, at afkastet ikke nødvendigvis følger afkastet på C25-indekset.

Spredning og porteføljevægte

Fra begyndelsen til den 31. december 2014:
"Ved køb må en aktie maksimalt udgøre 20 procent af porteføljens samlede værdi. Hvis en akties værdi ved månedens udgang overstiger 30 procent af porteføljens samlede værdi, bør den reduceres for at sprede risikoen og beskytte formuen. Med den samlede værdi menes summen af aktier, investeringsforeningsbeviser og kontanter."

Dette ændres fra og med 1. januar 2015 til følgende ordlyd:
"Ved køb må en aktie maksimalt udgøre 20 procent af porteføljens investerede formue. Hvis en akties værdi ved månedens udgang overstiger 30 procent af den investerede formue, bør den reduceres for at sprede risikoen og beskytte formuen. Med den investerede formue menes den del af porteføljen, som ikke er kontanter."

Ændringerne vedrører mere ordvalg end selve de restriktioner, der faktisk har været benyttet siden begyndelsen. For jeg har af forsigtighedshensyn hele tiden målt og reguleret hver akties vægt i forhold til porteføljens aktieandel. Derfor vil ændringerne, hvis de blev implementeret bagudrettet, ikke have nogen virkning på de historiske afkast. Den nye mere stramme restriktion er med til at minimere risikoen i porteføljerne, hvilket er til gavn for investorerne.
Tilbage
Kursgrafer, aktieanalyser mv. på dette website må ikke opfattes som investeringsrådgivning eller en opfordring/anbefaling til at handle værdipapirer. Et forsøg på at imitere porteføljer mv. sker på eget ansvar. Alle kursdata og kursgrafer stammer fra www.aktiesiden.dk, der har copyright. Analysemodellen tilhører Dansk Finansservice ApS (patentansøgt).